Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Kontynuatorów Pamięci o Zagładzie Narodu Polskiego – Prawo do Prawdy z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39 lok. 7, 00-108 Warszawa, zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń zwykłych dla m.st. Warszawy pod numerem 446, działających na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, późn. zm.), zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: spdp@prawodoprawdy1.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów przewidzianych w regulaminie stowarzyszenia.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 5. Każdemu, kto podał swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do:
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Administrator będzie zbierał następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • inne dane, które zostaną podane w formularzu kontaktowym przez nadawcę, np. nr telefonu.
 7. Administrator oświadcza, iż dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.